Perifer arteriell sjukdom

Vid perifer arteriell sjukdom uppkommer förträngning och/eller blockering av artärer utanför hjärtat och hjärnan, oftast i armarna eller benen, vilket leder till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Förträningarna orsakas vanligen av ateroskleros.1-2

Benartärsjukdom avser perifer aterosklerotisk sjukdom av artärer i de nedre extremiteterna. 
En svensk studie av 5000 individer i åldern 60–90 år rapporterade att 11% hade odiagnosticerad benartärsjukdom, vilket tyder på att benartärsjukdom ofta underdiagnosieras. Omkring 60% av de som har benartärsjukdom har sjukdom i flera kärlbäddar. Individer med symtomatisk benartärsjukdom har visat sig har dubbelt så hög risk för kardiovaskulär död jämfört med indivder utan benartärsjukdom. Tidig diagnos och behandling av benartärsjukdom kan minska risken för amputationer och kardiovaskulär död.1-2

 

Utforska mer om perifer arteriell sjukdom

Benartärsjukdom kommer sällan ensam

Frågar du dina patienter om de får ont i benen vid gång? 

Läs mer här

Läs om våra läkemedel

Ladda ner material

Här kan du ladda ner informationsmaterial, doseringsanvisningar och annat patientmaterial.

Läs mer här

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till nyhetsbrevet och ta del av uppdateringar direkt i inkorgen

Registrera dig

Referenser


 

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F.

Indikation: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra, är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Administrering av Xarelto bör avbrytas om svår blödning uppstår. Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15 - 29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance <15 ml/min rekommenderas inte. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. Nyttan och risken med behandlingen ska regelbundet utvärderas för varje enskild individ. Liksom för andra antikoagulantia bör patienter som tar Xarelto observeras noggrant med avseende på tecken på blödning.

Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se

MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023.