Logo

EYLEA® (aflibercept) är det första godkända anti-VEGF som i kliniska studier förlängts till 16 veckors doseringsintervall med bevarad synskärpa.1*)

*) för behandling av våt AMD

EYLEA® (aflibercept) är godkänt för behandling av1*:

  • Våt AMD

  • RVO (CRVO och BRVO)

  • DME

  • mCNV

*neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion) nedsatt syn till följd av diabetiskamakulaödem (DME) nedsatt syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopiskCNV).

Som med alla anti-VEGF måste korrekta aseptiska injektionstekniker alltid användas vid administrering av Eylea.1

EYLEA® (aflibercept) verkningsmekanism

Eylea dubbelsidig bindning

Hög bindningsaffinitet

Högre bindningsaffinitet till VEGF-A än kroppens egna receptorer1

Beräknas ha dubbelt så lång biologisk aktivitet vs ranibizumab vid våt AMD2

Dubbelsidig bindning

Till skillnad från andra anti-VEGF blockerar Eylea alla isoformer av VEGF-A ochPlGF på bådasidorna, som “en fälla”1

Lång effektduration

Den intravitreala biologiska aktiviteten av Eylea beräknas till >10 veckor (medelvärde)3

Studier: som ligger till grund för godkännandet av våt AMD, RVO (CRVO och BRVO), DME, mCNV samt andra viktiga studier vid dessa indikationer.

Webinar: The 96 week results of Treat-and-Extend with Aflibercept in nAMD.

Shahin Aeinehband on efficacy and safety f intravitreal aflibercept.

Eylea (aflibercept), 40 mg/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska och lösning i förfylld spruta, är ett oftalmologiskt- /antineovaskulariseringspreparat. Rx, EF, S01LA05. Indikationer: neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion), nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME), nedsatt syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV). Eylea är indicerat till prematura spädbarn för behandling av prematur retinopati (ROP) i zon I (stadium 1+, 2+, 3 eller 3+), zon II (stadium 2+ eller 3+) eller AP ROP (aggressiv posterior ROP). Dosering: Eylea är endast avsett för intravitreal injektion. Eylea får bara administreras av en kvalificerad läkare med erfarenhet av administrering av intravitreala injektioner. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen aflibercept eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär infektion. Aktiv allvarlig intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: Intravitreala injektioner, inklusive injektioner med Eylea, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Korrekta aseptiska injektionstekniker måste alltid användas vid administrering av Eylea. Dessutom ska patienterna övervakas veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppstår. Patienter ska instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovanstående händelser. Ökat intraokulärt tryck har setts inom 60 minuter efter en intravitreal injektion, t.ex. med Eylea. Särskild försiktighet krävs hos patienter med dåligt kontrollerat glaukom (injicera inte Eylea när det intraokulära trycket är ≥ 30 mmHg). I samtliga fall måste således både det intraokulära trycket och perfusion av synnerven kontrolleras och behandlas på lämpligt sätt. Graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling och under minst 3 månader efter den sista intravitreala injektionen av aflibercept. Det finns inga data från användningen av aflibercept hos gravida kvinnor. Eylea rekommenderas inte under amning. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienterna ska inte köra bil eller använda maskiner förrän synen är tillfredsställande återställd efter injektionen. Datum för senaste översyn av produktresumén: lösning i injektionsflaska 12/2022, lösning i förfylld spruta 12/2022. För ytterligare information, samt före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se. Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Telefon 08-580 223 00, www.bayer.se. MA-M_AFL-SE-0063-1. 

Referenslista

  • Eylea Produktresumé (SPC) Return to content
  • Stewart M W, Rosenfeld P J. Predicted biological activity of intravitreal VEGF Trap. Br J Ophthalmol 2008;92:667–668 Return to content
  • Fauser S, Schwabecker V, Muether PS. Suppression of Intraocular Vascular Endothelial Growth Factor During Aflibercept Treatment of Age-Related Macular Degeneration. Am J Ophthalmol. 2014;158:532–536 Return to content