Kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes kan ha förödande konsekvenser för patienter som Johan1,2

Johans kroniska njursjukdom förvärras trots att hans typ 2-diabetes är välreglerad3,4

Patientbild, Johan
Johan, 62 år
 • eGFR: 42 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,4 mmol/l
Privatliv
 • Historielärare på en lokal gymnasieskola
 • Stöds av sin fru och två vuxna barn
 • Hängivet fotbollsfan
Hälsovanor
 • Följsam till sin medicinering
 • Besöker regelbundet sin läkare för hälsoövervakning
Taking T2D standard of care

Tar standardbehandlingen mot typ 2-diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Tar den högsta tolererade dosen av en ACE-hämmare (ACEi) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Mycket hög grad av albuminuri med U-ACR: 780 mg/g

Kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes kan ha förödande konsekvenser för patienter som Peter1,2

Peters kroniska njursjukdom förvärras trots att hans typ 2-diabetes är välreglerad3,4

Patientbild, Peter
Peter, 62 år
 • eGFR: 55 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,0 mmol/l
Privatliv
 • IT-chef
 • Bor tillsammans med sin flickvän
 • Tidig TV-spelsentusiast
Hälsovanor
 • Följsam till sin medicinering
 • Besöker regelbundet sin läkare för hälsoövervakning
Taking T2D standard of care

Tar standardbehandlingen mot typ 2-diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Tar den högsta tolererade dosen av en ACE-hämmare (ACEi) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Mycket hög grad av albuminuri med U-ACR: 360 mg/g

Kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes kan ha förödande konsekvenser för patienter som Kathy1,2

Kathys kroniska njursjukdom förvärras trots att hennes typ 2-diabetes är välreglerad3,4

Patientbild, Kathy
Kathy, 62 år
 • eGFR: 50 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,2 mmol/l
Privatliv
 • Språklärare
 • Bor tillsammans med sin man och deras två hundar
 • Tidigare mästare i konståkning
Hälsovanor
 • Följsam till sin medicinering
 • Besöker regelbundet sin läkare för hälsoövervakning
Taking T2D standard of care

Tar standardbehandlingen mot typ 2-diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Tar den högsta tolererade dosen av en ACE-hämmare (ACEi) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Mycket hög grad av albuminuri med U-ACR: 360 mg/g

I enlighet med riktlinjerna från KDIGO bör eGFR och U-ACR analyseras minst en gång per år hos patienter med kronisk njursjukdom. Riskassociationerna för eGFR- och U-ACR-kategorierna verkar till stor del vara oberoende av varandra, men båda är viktiga för analysen av risken för kronisk njursjukdom5

ACE = angiotensinkonverterande enzym; ARB = angiotensinreceptorblockerare; CKD = kronisk njursjukdom; CV = kardiovaskulär; eGFR = uppskattad glomerulär filtrationshastighet; KDIGO = Kidney Disease: Improving Global Outcomes; T2D = typ 2-diabetes; U-ACR = kreatininrelaterat urinalbumin.

Referenser:


 

Kerendia (finerenon) är en ickesteroid, selektiv mineralkortikoidreceptorantagonist. ATC kod C03DA05, tabletter 10 mg, 20 mg Rx (F). Indikation: Kerendia är avsett för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. För studieresultat avseende renala och kardiovaskulära händelser, se avsnitt 5.1 i SPC. Subventioneras endast för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med starka hämmare av CYP3A4. Addisons sjukdom. Varningar och försiktighet: Hyperkalemi har observerats hos patienter behandlade med finerenon. Vissa patienter löper högre risk att utveckla hyperkalemi. Riskfaktorer inkluderar lågt eGFR, högt serumkalium och tidigare episoder av hyperkalemi. Hos dessa patienter ska tätare kontroller övervägas. Om serumkalium är > 5,0 mmol/l ska behandling med finerenon inte initieras. Om serumkalium är > 4,8 till 5,0 mmol/l kan initering av behandling med finerenon övervägas med ytterligare kontroller av serumkalium under de första 4 veckorna baserat på patientegenskaper och serumkaliumnivåer. Om serumkalium är > 5,5 mmol/l ska behandling med finerenon avbrytas. Risken för hyperkalemi kan också öka vid samtidig användning av läkemedel som kan öka serumkaliumnivåer. Behandling med finerenon ska inte initieras hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, eller vid gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 25 ml/min/1,73 m2). Användning vid graviditet och amning bör ej ske.

Datum för senaste översynen av produktresumén feb 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_FIN-SE-0018-5