Trots att patienternas HbA1c och blodtryck är välreglerade, kvarstår risken för progredierande kronisk njursjukdom1,2

Det finns tre huvudsakliga faktorer som driver progression av kronisk njursjukdom3-8

Metaboliska faktorer behandlas

Metabola faktorer

  • Förhöjt blodsocker
Hemodynamiska faktorer behandlas

Hemodynamiska faktorer

  • Högt blodtryck
  • Högt intraglomerulärt tryck
Inflammatoriska och fibrotiska faktorer är otillräckligt behandlade

Inflammatoriska och fibrotiska faktorer

  • Förekomst och/eller utsöndring av proinflammatoriska cytokiner och profibrogena proteiner i njurarna
Kroniska tillstånd som typ 2-diabetes kan leda till överaktivering av MR som leder till natriures, inflammation och fibros8-10

Chronic conditions like T2D can lead to MR overactivation, which mediates inflammation and fibrosis of the kidneys

YYMMDD Author/Uploaded by

Kerendia är den första och enda godkända icke-steroida, selektiva antagonisten av mineralkortikoid-receptorn (MR) vid diabetesnefropati1

Tack vare en distinkt molekylär struktur kan Kerendia1:
  • Binda specifikt till MR
  • Inriktas selektivt på MR i stället för andra hormonreceptorer
  • Fördelas jämnt mellan hjärta och njurar
Med Kerendia kan risken för ytterligare njurskador hanteras genom att selektivt blockera överaktivering av MR1

Kerendia is the first and only selective mineralocorticoid receptor (MR) antagonist approved to treat CKD in T2D

YYMMDD Author/Uploaded by

Välj egenskaper för MR-antagonister11,12

Egenskap
Spironolakton
Eplerenon
Icke-steroid Kerendia
Distribution
(data från djurstudier)
Njurar > hjärta
(≥6-faldigt)12
Njurar > hjärta
(~3-faldigt)12
Balanserad mellan
njurarna och hjärtat12
Farmakokinetik
Flera aktiva metaboliter

Lång halveringstid  (>24 timmar)
Inga aktiva metaboliter

Måttlig halveringstid
(4–6 timmar)
Inga aktiva metaboliter

Kort halveringstid
(2–3 timmar)
Egenskap
Distribution
(gnagarmodell)
Farmakokinetik
Spironolakton
Njurar > hjärta
(≥6-faldigt)12
Flera aktiva metaboliter

Lång halveringstid  (>24 timmar)
Eplerenon
Njurar > hjärta
(~3-faldigt)12
Inga aktiva metaboliter

Måttlig halveringstid
(4–6 timmar)
Icke-steroid Kerendia
Balanserad mellan
njurar och hjärta12
Inga aktiva metaboliter

Kort halveringstid
(2–3 timmar)

BP = blodtryck; CKD = kronisk njursjukdom; HbA1c = glykosylerat hemoglobin; MOA = verkningsmekanism; MOD = sjukdomsmekanism; MR = mineralkortikoidreceptor; MRA = mineralkortikoidreceptorantagonist; T2D = typ 2-diabetes.

Referenser:


 

Kerendia (finerenon) är en ickesteroid, selektiv mineralkortikoidreceptorantagonist. ATC kod C03DA05, tabletter 10 mg, 20 mg Rx (F). Indikation: Kerendia är avsett för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. För studieresultat avseende renala och kardiovaskulära händelser, se avsnitt 5.1 i SPC. Subventioneras endast för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med starka hämmare av CYP3A4. Addisons sjukdom. Varningar och försiktighet: Hyperkalemi har observerats hos patienter behandlade med finerenon. Vissa patienter löper högre risk att utveckla hyperkalemi. Riskfaktorer inkluderar lågt eGFR, högt serumkalium och tidigare episoder av hyperkalemi. Hos dessa patienter ska tätare kontroller övervägas. Om serumkalium är > 5,0 mmol/l ska behandling med finerenon inte initieras. Om serumkalium är > 4,8 till 5,0 mmol/l kan initering av behandling med finerenon övervägas med ytterligare kontroller av serumkalium under de första 4 veckorna baserat på patientegenskaper och serumkaliumnivåer. Om serumkalium är > 5,5 mmol/l ska behandling med finerenon avbrytas. Risken för hyperkalemi kan också öka vid samtidig användning av läkemedel som kan öka serumkaliumnivåer. Behandling med finerenon ska inte initieras hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, eller vid gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 25 ml/min/1,73 m2). Användning vid graviditet och amning bör ej ske.

Datum för senaste översynen av produktresumén feb 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_FIN-SE-0018-5