Dosering och dosjustering

Före behandlingsstart

Bestäm S-kalium och eGFR
  • Om serumkalium är ≤ 4,8 mmol/l kan behandling med Kerendia initieras

med dosering och kontroll av serumkalium och eGFR enligt enl schema nedan.

  • Om serumkalium är > 4,8 till 5,0 mmol/l kan initiering av behandling med

Kerendia övervägas med utökad kontroll av serumkalium och eGFR enl nedan.

  • Om serumkalium är > 5,0 mmol/l ska behandling med Kerendia inte initieras.
Initiering av behandling med Kerendia och rekommenderad dos
Alt tag
Uppföljning

Serumkalium och eGFR måste mätas igen 4 veckor efter insättning eller omstart av behandling med Kerendia eller vid dosökning. Vid serumkalium mellan 4,8 och 5,0 mmol/l vid initiering bör serumkalium kontrolleras ytterligare under de första 4 veckorna baserat på individuell bedömning av patienten och serumkaliumnivåer. Därefter måste serumkalium mätas periodiskt och efter behov baserat på individuell bedömning av patienten och serumkaliumnivåer.

  • Fortsätt att monitorera serumkalium och eGFR och titrera Kerendia efter behov
  • Patienter kan fortsätta att ta vanliga läkemedel, såsom diabetesläkemedel och antihypertensiva under behandlingen med Kerendia
Titrering: fortsatt behandling med Kerendia och dosjustering
 
Aktuell dos av Kerendia (en gång dagligen)
10 mg
20 mg
Aktuellt
S-Kalium
(mmol/l)
< 4,8
Öka till 20 mg Kerendia en gång dagligen*
Bibehåll 20 mg en gång dagligen 
> 4,8
till 5,5
Bibehåll 10 mg en gång dagligen 
Bibehåll 20 mg en gång dagligen 
> 5,5 
Avbryt behanling med Kerendia. Övervåg att starta ombehandling med 10 mg en gång dagligen när kalium nivå i serum är < 5.0 mmol/I. 
Avbryt behanling med Kerendia. Starta ombehandlingen med 10 mg en gång dagligen när kaliumnivå i serum är < 5.0 mmol/l.

a. Bibehåll 10 mg en gång dagligen om eGFR har minskat > 30 % jämfört med den tidigare mätningen.

Kaliumhantering
  • Det fanns inte några dietrestriktioner avseende kalium för patienterna som ingick i studierna2,3
  • Kaliumsänkande läkemedel (såsom natriumpolystyrensulfonat, kalciumpolystyrensulfonat samt kaliumbindande läkemedel) var tillåtna i FIDELIO-DKD-studien.2

eGFR = estimerad glomerulär filtrationshastighet

Referenser:

  • Kerendia SPC Feb 2023 Return to content
  • Bakris GL, et al; FIDELIO-DKD Investigators. N Engl J Med. 2020;383(23):2219-2229. Return to content
  • Pitt, B, et al. Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes. NEJM 2021;385(24):2252-2263 Return to content

 

Kerendia (finerenon) är en ickesteroid, selektiv mineralkortikoidreceptorantagonist. ATC kod C03DA05, tabletter 10 mg, 20 mg Rx (F). Indikation: Kerendia är avsett för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. För studieresultat avseende renala och kardiovaskulära händelser, se avsnitt 5.1 i SPC. Subventioneras endast för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med starka hämmare av CYP3A4. Addisons sjukdom. Varningar och försiktighet: Hyperkalemi har observerats hos patienter behandlade med finerenon. Vissa patienter löper högre risk att utveckla hyperkalemi. Riskfaktorer inkluderar lågt eGFR, högt serumkalium och tidigare episoder av hyperkalemi. Hos dessa patienter ska tätare kontroller övervägas. Om serumkalium är > 5,0 mmol/l ska behandling med finerenon inte initieras. Om serumkalium är > 4,8 till 5,0 mmol/l kan initering av behandling med finerenon övervägas med ytterligare kontroller av serumkalium under de första 4 veckorna baserat på patientegenskaper och serumkaliumnivåer. Om serumkalium är > 5,5 mmol/l ska behandling med finerenon avbrytas. Risken för hyperkalemi kan också öka vid samtidig användning av läkemedel som kan öka serumkaliumnivåer. Behandling med finerenon ska inte initieras hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, eller vid gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 25 ml/min/1,73 m2). Användning vid graviditet och amning bör ej ske.

Datum för senaste översynen av produktresumén feb 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_FIN-SE-0018-5