Verquvo kan hjälpa patienter som upplevt försämring av kronisk hjärtsvikt att överleva och undvika sjukhusinläggning för hjärtsvikt

Upptäck sGC-stimulering för behandling av hjärtsvikt

Verquvo är en hjärtsviktsterapi som visat en minskning av sammansättningen kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, jämfört med enbart bakgrundsterapi.

Verquvo minskar den absoluta risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 4,2 % (ARR) hos patienter med försämrad kronisk hjärtsvikt jämfört med enbart bakgrundsterapi i kontrollarmen.1

På bara 10,8 månader minskade VERQUVO den sammantagna relativa risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 10 % (RRR) hos patienter med kronisk hjärtsvikt efter en försämringshändelse.1

Behandling av 24 patienter med kronisk hjärtsvikt med VERQUVO i ett år kan förebygga en sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, eller kan förebygga kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt (NNT 24).1

Verquvo graf

Kardiovaskulär död och sjukhusinläggning p.g.a. hjärtavikt, kombinerat

Verquvo gav en signifikant riskreduktion hos patienter med NT-proBNP-nivåer som ofta ses i klinisk praxis

Verquvo gav en signifikant riskreduktion hos patienter med NT-proBNP-nivåer ≤ 5 300 pg/ml

Data visar att patienter med NT-proBNP-nivåer som ofta ses i klinisk praxis (< 5 000 pg/ml) är de som drar störst nytta av behandling med VERQUVO.1 

I en förutbestämd subgruppsanalys sågs en relativ riskreduktion på upp till 27 % hos de flesta försöksdeltagarna (NT-proBNP-nivåer på ≤ 5 300 pg/ml).1

*Ingen signifikant riskreduktion sågs hos patienter med NT-proBNP-nivåer högre än 8 000 pg/ml.

Överväg vad VERQUVO en gång om dagen kan göra för dina patienter med kronisk hjärtsvikt för att minska risken för ännu en händelse, sjukhusvistelse eller kardiovaskulär död för dina kroniska hjärtsviktspatienter som har upplevt en händelse med försämrad hjärtsvikt.*

Minska den sammantagna risken för dödsfall av alla orsaker eller sjukhusinläggning på grund av försämrad hjärtsvikt med VERQUVO

Patienter med kronisk hjärtsvikt behöver behandlingar som ytterligare minskar deras risk, samtidigt som de har en etablerad säkerhetsprofil.

Förbättra dina patienters chanser att överleva och undvika sjukhusvistelse efter en händelse med försämrad hjärtsvikt, genom att erbjuda behandling som signifikant minskar risken för ännu en händelse.*

Data för Verquvo
Varje försämring av kronisk hjärtsvikt ökar risken för ytterligare händelser

Klinisk risk för HF-händelse.

En försämring av hjärtsvikt signalerar behov av behandlingsmodifiering.2

Behövde din patient vistas på sjukhus eller ytterligare behandling som intravenös diuretika? 

Efter varje försämring av kronisk hjärtsvikt är risken för kardiovaskulär sjukdom och ytterligare sjukhusinläggningar ännu högre för patienter.3

Patienterna kommer in i en progress av eskalerande symtom och frekventa sjukhusvistelser, vilket  i hög grad påverkar livet för såväl dem som deras nära och kära.

Vad innebär försämrad hjärtsvikt?

Försämrad kronisk hjärtsvikt kännetecknas av gradvis eskalerande tecken och symtom som kräver intensifierad behandling utöver nuvarande terapi eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt.

Referenser:

  • Armstrong, PW et al. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2020; 382:1883-1893. Return to content
  • ESC. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200. Return to content
  • Butler J, Yang M, Manzi MA, et al. Clinical course of patients with worsening heart failure with reduced ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2019;73(8):935-944. Return to content
  • Setoguchi S, Stevenson LW, Schneeweiss S. Repeated hospitalizations predict mortality in the community population with heart failure. Am Heart J. 2007;154(2):260-266. Return to content

* HR 0.90 (95% CI 0.82-0.98), p = 0.02, ARR 4.2. (ref 1)


 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4