Vad gör du för dina patienter med försämrad kronisk hjärtsvikt?

Verquvo ingår i högkostnadsskyddet!

Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig.*

*Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling.

Har din patient nyligen drabbats av försämrad kronisk hjärtsvikt?
Deras progression kan gå snabbt. Därför är det viktigt att tänka över deras behandling.

Vad innebär försämring av kronisk hjärtsvikt (HFrEF)?

Försämrad kronisk hjärtsvikt kännetecknas av gradvis eskalerande tecken och
symtom som kräver intensifierad behandling utöver nuvarande terapi eller
sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt.

Efter varje försämring av kronisk hjärtsvikt är risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning ännu högre för patienten.

1 av 2 patienter kommer att läggas in på sjukhus igen inom 30 dagar efter försämring av kronisk hjärtsvikt.1

Patienter upplever en cykel av eskalerande symtom och frekventa sjukhusvistelser, vilket allvarligt påverkar livet för dem och deras nära och kära.1

Äldre par 2

Verquvo minskar den sammansatta risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med en försämrad kronisk hjärtsvikt, HFrEF.

Verquvo är ett behandlingsalternativ till patienter som har upplevt försämring av kronisk hjärtsvikt.

Verquvo är den enda behandlingen som specifikt återställer den bristfälliga NO-sGC-cGMP-vägen involverad i progression av hjärtsvikt.2

Verquvo minskar den sammansatta risken för kardiovaskulär död eller sjukhusvistelse hos patienter med en försämrad kronisk hjärtsvikt (HFrEF).2*

Produktsammanfattning

Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling.

Ladda ner produktsammanfattning

Referenser

  • Butler J, Yang M, Manzi MA, et al. Clinical course of patients with worsening heart failure with reduced ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2019;73(8):935-944. Return to content
  • Armstrong, PW et al. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2020; 382:1883-1893. Return to content

* HR 0.90 (95% CI 0.82-0.98), p = 0.02, ARR 4.2. (ref 2)


 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4