Data för Verquvo

Verquvo har genomgått en omfattande och specifik utvärdering i VICTORIA-studien och har visat ha effekt på patienter med kronisk hjärtsvikt efter försämring av kronisk hjärtsvikt.1

VICTORIA är den första studien med positivt utfall som enbart fokuserar på patienter med tidigare försämring av kronisk hjärtsvikt.1

  • Verquvo levererar större absolut riskreduktion med 4,2 % för kombinationen kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, jämfört med enbart bakgrundsterapi.
  • Antalet som behöver behandlas (NNT) med VERQUVO i ett år för att förhindra en primär utfallshändelse är cirka 24 patienter.
Verquvo data

Kardiovaskulär död och HFH kombinerat.

VICTORIA-studien omfattade 5 050 patienter med
kronisk hjärtsvikt vid 600
centra
i 42 länder över hela världen.1

Förbättra dina patienters chanser att överleva och undvika sjukhusvistelse genom att erbjuda behandling som signifikant minskar risken för ännu en händelse.

Risiko for kardiovaskulær død eller indlæggelse med hjerteinsufficiens, stratificeret ved baseline NT-proBNP-kvartiler

Risk för kardiovaskulär död eller inläggning med hjärtsvikt, stratifierat vid baslinje NT-proNP-kvartiler.

VICTORIA-studien skiljer sig från andra samtida hjärtsviktsstudier

I VICTORIA-studien undersöktes VERQUVO i en patientpopulation som inte hade studerats tillräckligt i andra samtida studier om hjärtsvikt.1
 

  • 90 % av patienterna stod redan på minst två av de hjärtsviktsterapier som rekommenderas enligt riktlinjerna.
  • 60 % stod på trippelterapi, inklusive ACEI/ARNI, ARB, betablockerare och MRA.
     

Det primära utfallsmåttet var sammansättningen av dödsfall av kardiovaskulära orsaker eller första sjukhusinläggningen på grund av hjärtsvikt.1

Studieparametre i VICTORIA-studiet

Studieparametrar i VICTORIA-studiet.

VICTORIA-studien visar att VERQUVO som tillägg till bakgrundsterapi kan
reducera den sammantagna risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning
till följd av försämrad hjärtsvikt.1

Referenser

  • Armstrong, PW et al. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2020; 382:1883-1893. Return to content
  • McMurray JJV et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019; 381:1995–2008 Return to content
  • Pieske B et al. Baseline features of the VICTORIA trial. Eur J Heart Fail. 2019; 21:1596–1604. Return to content

* HR 0.90 (95% CI 0.82-0.98), p = 0.02, ARR 4.2. (ref 1)


 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4