Behandling av den bristfälliga NO-sGC
-cGMP-vägen

Du kanske redan känner till att VERQUVO är den första sGC-stimulatorn* inom klassen
som riktar sig mot en väg som hittills inte behandlats vid hjärtsvikt – den bristfälliga
NO-sGC-cGMP-vägen involverad i progression av hjärtsvikt.

 

*godkänt vid hjärtsvikt

Verquvo stimulerar lösligt guanylatcyklas (sGC), både oberoende av och synergistiskt med kväveoxid (NO), och förbättrar myokardiell och vaskulär funktion.1-4

Nuvarande behandlingar blockerar huvudsakligen de skadliga effekterna av kroppens naturliga kompenserande mekanismer (t.ex. RAAS och SNS), och det är här som Verquvo fungerar på ett annorlunda sätt.

Verquvo är speciellt riktad mot den tidigare obehandlade NO-sGC-cGMP-vägen

En behandling av patienter med hjärtsvikt efter en försämring av kronisk hjärtsvikt

Verquvo är speciellt riktad mot NO-sGC-cGMP-vägen, vilken spelar en livsviktig roll i progression av hjärtsvikt, och som nuvarande terapier inte behandlar.

sGC är ett viktigt signalenzym som producerar cGMP i kardiomyocyter och vaskulära glatta muskelceller och spelar en roll för att cellerna ska fungera på rätt sätt. Hos friska personer är NO en stimulator av sGC, vilket leder till produktion av cGMP.5.6

Hos patienter med hjärtsvikt är dock NO-nivåerna reducerade på grund av oxidativ stress, vilket hämmar aktiviteten av sGC, som i sin tur leder till brist på cGMP. Detta leder till brister i NO-sGC-cGMP-vägen, vilket bidrar till sjukdomsprogression och en försämring av hjärtsvikt.2

Genom att direkt stimulera sGC, oberoende av och synergistiskt med NO, förbättrar Verquvo myokardiell och vaskulär funktion och bromsar progressionen av hjärtsvikt.1-4

Verquvo stimulerer direkte opløselig guanylatcyklase (sGC)

Referenser

  • Armstrong PW, Roessig L, Patel MJ. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the oral soluble guanylate cyclase stimulator: the VICTORIA Trial. JACC Heart Fail. 2018; 6(2):96-104. Return to content
  • Gheorghiade M, et al. Soluble guanylate cyclase: a potential therapeutic target for heart failure. Heart Fail Rev. 2013; 18(2):123-134. Return to content
  • Sandner P. From molecules to patients: exploring the therapeutic role of soluble guanylate cyclase stimulators. Biol Chem. 2018; 399(7):679-690. Return to content
  • Archer SL, Huang JM, Hampl V, et al. Nitric oxide and cGMP cause vasorelaxation by activation of a charybdotoxin-sensitive K channel by cGMP-dependent protein kinase. Proc Natl Acad Sci USA. 1994; 9(16):7583-7587. Return to content
  • Kong Q, Blanton R M. Protein Kinase G I and Heart Failure. Circ Heart Fail 2013;6(6):1268-83. Return to content
  • University of Reading. Nitric Oxide Research Group. https://www.reading.ac.uk/nitricoxide/intro/no/cgmp.htm. Accessed November 2020. University of Reading. Nitric Oxide Research Group. https://www.reading.ac.uk/nitricoxide/intro/no/cgmp.htm. Accessed November 2020. Return to content

 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4