Erbjud dina patienter en behandling som tas en gång om dagen

Verquvo erbjuder ett dosjusteringsschema att följa för att uppnå den önskade måldosen på 10 mg.1

 • ​​​​​​Börja med 2,5 mg en gång om dagen i samband med måltid.2
 • Dubblera dosen ungefär varannan vecka eller utifrån tolerans.2
 • Fortsätt tills måldosen på 10 mg en gång om dagen har uppnåtts.2
 • Dosjustering kan uppnås på fyra veckor, men för vissa patienter kan upptitrering av dosen ta längre tid.2

  90 % av patienterna som fick VERQUVO i VICTORIA-studien uppnådde måldosen på 10 mg.1

Det är viktigt att notera att patienter med nedsatt njurfunktion (eGFR ≥ 15 ml/min/1,73㎡, utan dialys) kan använda Verquvo utan dosjustering.1

Det innebär att Verquvo kan vara en lösning för patienter som har upplevt försämring av hjärtsvikt och kan användas till många olika patienter med kronisk hjärtsvikt oavsett bakgrundsterapi.1

Opstart med Verquvo

Verquvo dosering.

Kom ihåg att patienternas tillstånd förvärras efter att hjärtsvikten försämras,
och de behöver hjälp omgående.

Säkerhetsprofil

Erbjud behandling med en säkerhetsprofil som kan användas till ett brett spektrum av patienter med kronisk hjärtsvikt, oavsett bakgrundsterapi.
 

Är du bekymrad över hypotoni?

Har din patient med typ 2-diabetes dessutom försämrad njurfunktion eller
annan samsjuklighet?

Verquvo är vältolererat hos patienter med kronisk hjärtsvikt efter en försämringshändelse.

 • Patienter upplevde en låg frekvens av symtomatisk hypotoni. Frekvensen är jämförbar med placebo (Verquvo 9,1 % vs. placebo 7,9 %).1
 • Konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med typ 2-diabetes, nedsatt njurfunktion (eGFR > 15ml/min/1,73 m2), förmaksflimmer och kranskärlssjukdom, samt hos patienter som har behandlats med andra terapier mot hjärtsvikt.1
 • Nästan 95 % av patienterna kvarstod på behandlingen under hela studietiden.1
 • Avbrottsfrekvens: Verquvo 6,8 % jämfört med placebo 6,1 %.1

  Behovet av skyddet som du kan erbjuda dina patienter är som störst efter
  försämring av kronisk hjärtsvikt.
Opstart med Verquvo graf

Verquvo vs. Placebo.

Referenser

 • Armstrong, PW et al. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2020; 382:1883-1893. Return to content
 • Verquvo SPC juli 2021 Return to content

 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4