Identifiering av nmCRPC patienten1,2

NUBEQA® är indicerat för behandling av vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom.

Alt tag
Checklista för när NUBEQA® kan förskrivas för att möjliggöra fördröjd metastaseringa och förbättra total överlevnadb med minimal påverkan på mäns dagliga liv. Kriterier som ska uppfyllas:1,2

Inga metastaser (bedömt med konventionell bildteknik med CT, skelettscintigrafi, MR), lymfkörtlar i bäckenet på upp till 2 cm inkluderades i den pivotala studien ARAMIS*

illustration af orange check mark
Kastrationresistent prostatacancer (testosteron < 1,7 nmol/L [50 ng/dl] stigande PSA-nivåer under androgen deprivationsbehandling [ADT], PSA ≥ 2 ng/ml)  illustration af orange check mark
PSADT ≤ 10 månader illustration af orange check mark

I ARAMIS-studien inkluderades patienter om de uppvisade tre stigande PSA-nivåer efter nadir uppmätta med minst en veckas mellanrum under androgen deprivationsbehandling, PSA ≥ 2 ng/ml vid screening och en kastreringsnivå av testosteron i serum på < 1,7 nmol/l.1,2

Läs produktresumén för NUBEQA® innan du förskriver läkemedlet och se mer detaljerad information om kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder, dosändringar, missade doser och läkemedelsinteraktioner i produktresumén.

Ladda ner checklistan för patientprofilen

Utan att kompromissa med mannens vardag

Varför välja darolutamid?

20/10/2022 Bayer A/S

Dr Joelle Hamilton (konsultmedicinsk onkolog, urologicentra i Alabama, Alabama, USA) delar sina egna erfarenheter av NUBEQA® vid behandling av högrisk nmCRPC-patienter. Denna korta video är en del av hans presentation "Insight from the USA: Practical considerations for the treatment of nmCRPC patients" vid det virtuella Bayer European Prostate Cancer Preceptorship-evenemanget den 3.12.2020.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få inbjudningar till webbinarier, produktinformation och annan relevant information från Bayer.

Registrera dig
bild av nyhetsbrev

Referenser


 

NUBEQA® (darolutamid) 300 mg filmdragerade tabletter. ATC-kod: L02BB06 Rx,(F). 
Indikation: NUBEQA är en androgenreceptorhämmare indicerad för behandling av 1) vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom, och 2) behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med docetaxel och androgendeprivationsterapi (ADT). Subventioneras endast för indikation 1 samt med begränsning för indikation 2 till när behandling med abirateron inte är lämplig.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne (laktos). Kvinnor som är eller kan bli gravida. 
Varningar: Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT intervallet. Män ska använda en mycket effektiv preventivmetod under behandlingen samt en vecka efter avslutad behandling. Vid förhöjda levertransaminaser som tyder på idiosynkratisk läkemedelsinducerad leverskada relaterad till darolutamid, avbryts behandlingen med darolutamid permanent.
Biverkningar: För nmCRPC indikationen observerades; (≥ 1/10) trötthet, minskat antal neutrofiler samt ökad mängd bilirubin och ASAT. Andra viktiga biverkningar (≥ 1/100, < 1/10) innefattar ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, utslag, smärta och frakturer.
För mHSPC indikationen i kombination med docetaxel observerades; (≥ 1/10) hypertoni, utslag, minskat antal neutrofiler samt ökad mängd bilirubin, ASAT och ALAT. Andra viktiga biverkningar (≥ 1/100, < 1/10) innefattar frakturer och gynekomasti.
Datum för senaste översyn av SPC: 02/2023.  För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.
Kontaktuppgifter: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel: 08- 580 223 00

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

MA-M_DAR-SE- 0023-1      Augusti 2023