Dosering av NUBEQA®1

Här kan du hitta rekommenderad dos, ändringar i dosering och dosering för särskilda populationer.

NUBEQA® är ett läkemedel i tablettform

Rekommenderad dos är 600 mg darolutamid (två 300 mg tabletter) två gånger dagligen, vilket motsvarar en sammanlagd daglig dos på 1 200 mg.

  • Tabletterna ska sväljas hela och tas tillsammans med mat
  • Medicinsk kastration 
     

Metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)1

mHSPC-patienter ska påbörja behandling med NUBEQA i kombination med docetaxel. Den första av de 6 cyklerna med docetaxel ska administreras inom 6 veckor efter det att behandlingen med NUBEQA har påbörjats.

Om en dos missas ska dosen tas så snart patienten kommer ihåg den, innan nästa planerade dos. Patienten ska inte ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos.

Alt tag

Ändra dosen1

Om patienten får en toxicitetsreaktion ≥ grad 3 eller en icke tolerabel biverkning relaterad till NUBEQA ska dosen avstås eller minskas till 300 mg två gånger dagligen tills symtomen lättar. Behandlingen kan sedan återupptas med en dos på 600 mg två gånger dagligen. Det rekommenderas inte att minska dosen till under 300 mg två gånger dagligen eftersom effekt inte har fastställts.

Särskilda populationer1

  • För patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (eGFR 15-29 ml/min/1,73 m2 ) som inte får hemodialys är den rekommenderade startdosen 300 mg två gånger dagligen
  • För patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B och C) är den rekommenderade startdosen 300 mg två gånger dagligen.


För mer detaljerad information om dosändringar, missad dos, varningar och försiktighetsåtgärder samt läkemedelsinteraktioner, se produktresumén till NUBEQA® nedan eller här.

eGFR = uppskattad, filtrationshastighet, PSA = prostataspecifikt antigen

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få inbjudningar till webbinarier, produktinformation och annan relevant information från Bayer.

Registrera dig
bild av nyhetsbrev

Referenser


 

NUBEQA® (darolutamid) 300 mg filmdragerade tabletter. ATC-kod: L02BB06 Rx,(F). 
Indikation: NUBEQA är en androgenreceptorhämmare indicerad för behandling av 1) vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom, och 2) behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med docetaxel och androgendeprivationsterapi (ADT). Subventioneras endast för indikation 1 samt med begränsning för indikation 2 till när behandling med abirateron inte är lämplig.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne (laktos). Kvinnor som är eller kan bli gravida. 
Varningar: Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT intervallet. Män ska använda en mycket effektiv preventivmetod under behandlingen samt en vecka efter avslutad behandling. Vid förhöjda levertransaminaser som tyder på idiosynkratisk läkemedelsinducerad leverskada relaterad till darolutamid, avbryts behandlingen med darolutamid permanent.
Biverkningar: För nmCRPC indikationen observerades; (≥ 1/10) trötthet, minskat antal neutrofiler samt ökad mängd bilirubin och ASAT. Andra viktiga biverkningar (≥ 1/100, < 1/10) innefattar ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, utslag, smärta och frakturer.
För mHSPC indikationen i kombination med docetaxel observerades; (≥ 1/10) hypertoni, utslag, minskat antal neutrofiler samt ökad mängd bilirubin, ASAT och ALAT. Andra viktiga biverkningar (≥ 1/100, < 1/10) innefattar frakturer och gynekomasti.
Datum för senaste översyn av SPC: 02/2023.  För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.
Kontaktuppgifter: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel: 08- 580 223 00

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

MA-M_DAR-SE- 0023-1      Augusti 2023