NYHET Eylea 8mg bibehållen sjukdomskontroll

Alt tag

Eylea 8mg är den första och enda godkända anti-VEGF för nAMD och DME som är godkänt för förlängning till q20 efter att ha nått q161

Eylea är avsett för vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME).1
 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

• Endast 3 laddningsdoser1
• 5 injektioner år 11
• Motsvarande säkerhetsprofil som EYLEA 2mg1

Alt tag

Varaktig kontroll av sjukdomsaktivitet kan
omdefiniera behandlingsförväntningar för dina
patienter


Injektionsfrekvenser kan påverka patientes
upplevelse av behandlingen2-4


Motståndskraftig vätskekontroll kan påverka
utfallet av behandlingar 5,6


Synförbättringar kan vara svåra att upprätthålla

• Förbättrad vätskekontroll1
• Längre behandlingsintervall1
• Minskad behandlingsbörda5,6,11

Alt tag

Snabbare   
vätskekontroll   
Bättre vätskekontroll vid v. 16 jämfört med Eylea 2mg (nAMD). Vätskekontroll bibehålls t.o.m v. 481,2


Längre behandlingsintervall   
~ 8/10 patienter (nAMD) respektive ~9/10 patienter (DME) bibehöll behandlingsintervall q16 t.o.m v. 481


Minskad behandlingsbörda   
Eylea 8mg kan bidra till att minska bördan på såväl patienter som kliniker jämfört med Eylea 2mg6

Mer info om Eylea 8mg kommer snart!

References

 • Eylea SPC 01/2024 Return to content
 • Lanzetta P. EURETINA 2023. 5–8 October 2023. Amsterdam, Netherlands, PULSAR&PHOTON studies Return to content
 • Xu M, et al. Drug Des Devel Ther 2022;16:3241–3262. Return to content
 • Kaiser PK, et al. Retina 2021;41:1579–1586. Return to content
 • Monés J, et al Ophthalmologica 2020;243:1–8. Return to content
 • Khachigian LM, et al. J Transl Med 2023;21:133. Return to content
 • Klufas MA, et al. Targeting unmet needs in nAMD treatment: Retina Specialist 2018. Available at:https://www.retina-specialist.com/article/targeting-unmet-needs-in-namd-treatment. Accessed: October 2023. Return to content
 • Ricci F, et al. Int J Mol Sci 2020;21:8242. Return to content
 • Veritti, D et al. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Rationale for Extending VEGF Inhibition Increasing Intravitreal Aflibercept Dose. Pharmaceutics 2023, 15, 1416. Return to content
 • Do DV, et al. Retina 2020;40:643–647 11. Papadopoulos N, et al. Angiogenesis 2012;15:171–185 Return to content
 • Iglicki M, et al. Eye 2022;36:273–27 Return to content

Eylea (aflibercept), 114,3 mg/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska är ett oftalmologiskt-/antineovaskulariseringspreparat. Rx, EF, S01LA05. Indikationer: neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME). Dosering: Eylea är endast avsett för intravitreal injektion. Eylea får bara administreras av en kvalificerad läkare med erfarenhet av administrering av intravitreala injektioner. Den rekommenderade dosen Eylea är 8 mg aflibercept, motsvarande 0,07 ml. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen aflibercept eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär infektion. Aktiv allvarlig intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: Intravitreala injektioner, inklusive injektioner med Eylea, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Korrekta aseptiska injektionstekniker måste alltid användas vid administrering av Eylea. Dessutom ska patienterna övervakas veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppstår. Patienter ska instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovanstående händelser. Ökat intraokulärt tryck har setts inom 60 minuter efter en intravitreal injektion, t.ex. med Eylea. Särskild försiktighet krävs hos patienter med dåligt kontrollerat glaukom (injicera inte Eylea när det intraokulära trycket är ≥ 30 mmHg). I samtliga fall måste således både det intraokulära trycket och perfusion av synnerven kontrolleras och behandlas på lämpligt sätt. Graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling och under minst 3 månader efter den sista intravitreala injektionen av aflibercept. Det finns inga data från användningen av aflibercept hos gravida kvinnor. Eylea rekommenderas inte under amning. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienterna ska inte köra bil eller använda maskiner förrän synen är tillfredsställande återställd efter injektionen. Datum för senaste översyn av produktresumén: lösning i injektionsflaska 01/2024. För pris, ytterligare information, samt före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se. Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Telefon 08-580 223 00,
www.bayer.se
MA-AFL_8mg-SE-0002-1