Venös tromboembolism

Venös tromboembolism omfattar djup ventrombos samt lungemboli. Djup ventrombos uppkommer vanligtvis genom att venösa blodproppar formas i benen. Om en venös blodpropp lossnar kan den transporteras till lungorna, blockera en lungartär och orsaka lungemboli, vilket kan vara ett livshotande tillstånd som kräver akutvård. Lungemboli är den tredje vanligaste kardiovaskulära dödsorsaken och har ofta ospecifika symtom och tecken.1 

Utforska mer om venös tromboembolism

Läs om våra läkemedel

Ladda ner material

Här kan du ladda ner informationsmaterial, doseringsanvisningar och annat patientmaterial.

Läs mer här

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till nyhetsbrevet och ta del av uppdateringar direkt i inkorgen

Registrera dig

Referenser

  • Cross MB, Boettner F. Seminars in Arthroplasty. 2009;20(4):210-216 Return to content

 

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 15 mg (F) och 20 mg (F).

Indikation: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Skada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia, förutom vid byte av behandling till eller från rivaroxaban eller när UFH ges i doser som krävs för att hålla en central ven- eller artärkateter öppen. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance <15 ml/min rekommenderas inte. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet och försiktighet bör iakttas hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som påverkar hemostasen. Liksom för andra antikoagulantia bör patienter som tar Xarelto observeras noggrant med avseende på tecken på blödning.

Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023.