Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att pumpa tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov av blod och syre. Fortskridandet av symtom kan nå en punkt där akutvård eller inläggning på sjukhus är nödvändigt, och på det stadiet ökar risken betydligt för ytterligare sjukhusvistelse. Ungefär 200 000 personer i Sverige lever med symtom på hjärtsvikt och det är ytterst viktigt att patienter får rätt diagnos tidigt så att adekvat behandling kan sättas in. Hjärtsvikt kräver ofta livslång behandling, vilket ofta innefattar en kombination av läkemedel, olika hjälpmedel samt förändrade levnadsvanor.1 

Utforska mer om hjärtsvikt

Läs om våra läkemedel

Verquvo® (vericiguat)

Läs mer här
Brand logo

Ladda ner material

Här kan du ladda ner informationsmaterial, doseringsanvisningar och annat patientmaterial.

Läs mer här

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till nyhetsbrevet och ta del av uppdateringar direkt i inkorgen

Registrera dig

Referenser


 

Verquvo (vericiguat) är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), ATC kod C01DX22, tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg Rx (F). Indikation: Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. Subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig. Kontraindikation: Samtidigt intag av andra sGC såsom riociguat. Varningar och försiktighet: Kan orsaka symtomatisk hypotoni. Patienter med SBT under 100 mm Hg eller symtomatisk hypotoni vid behandlingsstart har inte studerats. Risken för symtomatisk hypotoni bör beaktas hos patienter med hypovolemi, allvarligt utflödeshinder i vänster kammare, hypotoni i vila, autonom dysfunktion, anamnes med tidigare hypotoni eller samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel eller organiska nitrater. Om patienten upplever toleransproblem (symtomatisk hypotoni eller SBT under 90 mm Hg) rekommenderas tillfällig nedtitrering eller utsättning. Rekommenderas ej till patienter med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Samtidigt intag av PDE5- hämmare har ej studerats och rekommenderas ej på grund av risk för symptomatisk hypotension. Datum för senaste översynen av produktresumén Juli 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se.                    
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_VER-SE-0026-4