Vill du veta mer om våra onkologi produkter?

Boka ett möte för att få ta del av produktinformation, studier, uppdateringar & nyheter. Boka allt från 15 mins digitalt till 1 tim fysiskt.

Bokningsbrev

Bokningsbrev ligger till grund för detta möte och har via posten skickats ut till bokningsansvarig/verksamhetschef. När du genomfört din bokning kommer representanten till att kontakta dig för att bekräfta tid och datum samt vilket ämne kopplat till bokningsbrevet som du vill diskutera på mötet. Ni hittar bokningsbrevet här.


 

NUBEQA® (darolutamid) 300 mg filmdragerade tabletter. ATC-kod: L02BB06 Rx,(F).
Indikation: NUBEQA är en androgenreceptorhämmare indicerad för behandling av vuxna män med ickemetastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom. Subvention gäller endast för denna indikation.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne (laktos). Kvinnor som är eller kan bli gravida.
Varningar: Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT intervallet. Män ska använda en mycket effektiv preventivmetod under behandlingen samt en vecka efter avslutad behandling.
Biverkningar: (≥ 1/10) trötthet, minskat antal neutrofiler samt ökad mängd bilirubin och ASAT. Andra viktiga biverkningar (≥ 1/100, < 1/10) innefattar ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, utslag, smärta och frakturer.
Datum för senaste översyn av SPC: 10/2020. För ytterligare information, pris samt före förskrivning 
vänligen läs produktresumé på fass.se.
Kontaktuppgifter: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel: 08- 580 223 00
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att 
rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_DAR-SE-0017-1 Oktober 2022.