Sekretesspolicy vid medicinska frågor

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Sweden (nedan "oss", "vår" och "vi"), vill i egenskap av registeransvarig för behandlingen av dina personuppgifter ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med medicinska frågor.

Vi kommer att behandla följande personuppgifter för att hantera din medicinska fråga och för att ge ett svar:

  • Kontaktinformation (t.ex. ditt namn, adress, telefon/fax/mobiltelefon/e-post/annan online kontaktinformation)
  • Demografisk data (t.ex. ålder/åldersgrupp, födelsedatum, kön)

 

Om din fråga innehåller information som klassas som känsliga personuppgifter, kan vi även komma att behandla information som

  • information om din hälsostatus,
  • din religiösa övertygelse,
  • ditt sexliv/sexuella läggning eller
  • din etnicitet.

 

Ett exempel på detta är en fråga om en Bayer-produkt skulle vara lämplig för en kosher diet.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till Bayer AG och dess koncernenheter som är involverade i att hantera och svara på din fråga och till tredjeparts callcenter. Dessa enheter kan vara verksamma i andra länder än ditt hemland.

Om den fråga du ställer innehåller en biverkan, speciella omständigheter eller produkttekniska klagomål, eller om det är en icke-medicinsk fråga, kommer vi att vidarebefordra din förfrågan som innehåller dina personuppgifter till relevant avdelning för vidare hantering. För detta ändamål överför vi ditt namn, kontaktuppgifter och all information du har lämnat till oss, inklusive information om särskilda kategorier av personuppgifter om detta har lämnats.

För behandling av dina personuppgifter kommer vi i viss utsträckning att använda specialiserade servicekontraktörer som fungerar som våra databehandlare inklusive callcenteroperatörer. Sådana servicekontraktörer är noga utvalda och övervakas regelbundet av oss. De kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och baserat på lämpliga databehandlingsavtal.

Dina personuppgifter kan överföras till andra länder än ditt hemland. Sådana länder kan ha en annan dataskyddsnivå än ditt hemland. Detta kan omfatta länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för vilka Europeiska kommissionen inte har beslutat att de ska säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. I sådana fall tillämpar vi vanliga dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen som lämpliga skyddsåtgärder. Du kan få en kopia av dem genom att kontakta vår dataskyddsombud med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, inklusive dina känsliga personuppgifter, är att följa den juridiska skyldigheten för rapportering av biverkningar, speciella omständigheter eller produkttekniska klagomål (se artikel 6.1 (c) i dataskyddsförordningen). Dessutom är det vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter för att besvara din förfrågan och för dokumentation och journalföring. Om din begäran innehåller information om biverkningar eller är ett produkttekniskt klagomål, är vi juridiskt skyldiga att behandla respektive information, inklusive att dela informationen med den ansvariga innehavaren av godkännandet för försäljning.

Vi behåller dina personuppgifter efter att ha besvarat din fråga för dokumentation och journalföring och följa juridiska krav. Personuppgifter relaterade till förfrågningar om medicinsk information (som hanteras i sin helhet av personal från medicinsk information, utan biverkningar, produkttekniska klagomål eller behov av vidarebefordran till en annan avdelning för hantering) kommer att anonymiseras efter ett år, om inte annat föreskrivs i lag ( t.ex. i samband med en negativ händelse). Förfrågningar som innehåller biverkningar eller produktteknisk klagomål kommer att bevaras för att uppfylla myndighetskraven. Uppgifter som lämnas till andra avdelningar sparas för behandling av din förfrågan.

Du har rätt att begära information från oss om dina personuppgifter, åtkomst till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har också rätt att klaga hos datatillsynsmyndigheten. Du kan när som helst återkalla samtycke du kan ha gett utan att påverka lagligheten i behandlingen före uttag.

För eventuella frågor du kan ha angående dataskydd eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige via detta kontaktformulär.