Sekretesspolicy för anmälan till event

I det här dokumentet ger vi dig information om hur Bayer AB (nedan ”Bayer”, ”vi”, ”oss” eller ”vår") hanterar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1 Syfte med behandlingen och kategorier av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av syftet med behandlingen och motsvarande kategorier av personuppgifter:

Eventdeltagarens uppgifter

Personuppgifter kommer att behandlas för administration av eventdeltagarens uppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att genomföra den personuppgiftsansvariges berättigade intressen i samband med anordnandet av event (Dataskyddsförordningen, artikel 6.1(f)).  De kategorier av personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar namn och kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, adress), befattning och nödvändiga uppgifter som är kopplade särskilt till varje enskilt event, som kostrestriktioner och de val som du, i egenskap av registrerad person, har uppgett.

Eventuella ytterligare frågor

Dina personuppgifter kan hanteras även för andra syften. Dessa syften beskrivs i anmälningsformuläret. Om du, i egenskap av registrerad, ombeds att ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter baseras sådan behandling på ditt samtycke (Dataskyddsförordningen, artikel 6(1)(a)). I annat fall baseras behandlingen på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen som beskrivs närmare i anmälningsformuläret.

Behandling av personnummer

De registrerade uppmanas vanligtvis inte att uppge sitt personnummer. Men personnumret kan begäras om det är viktigt att uppnå en tydlig identifiering av den registrerade för att genomföra den registrerades eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter (Dataskyddsförordningen, Art. 87). 

 

2 Överföring av personuppgifter

2.1 Beställd hantering

I samband med behandlingen av dina personuppgifter kommer vi i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer som har i uppgift att behandla våra data. Sådana tjänsteleverantörer väljs noggrant ut och övervakas av oss. De kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och på grundval av ett lämpligt personuppgiftsbiträdesavtal.

 

3 Lagringsperiod

Personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att behandla registreringen som genomförs av den registrerade och för att genomföra motsvarande event. Dina personuppgifter att sparas i två (2) år från det datum eventet har ägt rum. Dina personuppgifter tas bort när den ovan angivna lagringsperioden löpt ut. I motsats till det som anges ovan kommer eventuella personnummer, passnummer och kostpreferenser som samlas in att anonymiseras sju (7) dagar efter eventet.

 

4 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Event-deltagarens uppgifter

Rättslig grund: Dataskyddsförordningen, Art. 6(1)(f)
Förklaring: Personuppgiftsansvariges intressen gällande organiserandet av events
Tillhandahållande av personuppgifter krävs: Nej
Konsekvenser om personuppgifter ej tillhandahålls: Registreringen kan inte godtas
 

Eventuella ytterligare frågor

Rättslig grund: Dataskyddsförordningen, Art. 6(1)(a)
Förklaring: Samtycke
Tillhandahållande av personuppgifter krävs: Nej
Konsekvenser om personuppgifter ej tillhandahålls: En tjänst/funktion som baseras på medgivande kan inte genomföras
 

Möjlig behandling av personlig identitetskod

Rättslig grund: Dataskyddsförordningen, Art. 87
Förklaring: Det är viktigt att ha en entydig individualisering av den registrerade för att genomföra den registrerades eller den registeransvariges rättigheter och skyldigheter.
Tillhandahållande av personuppgifter krävs: Nej
Konsekvenser om personuppgifter ej tillhandahålls: En tjänst/funktion som baseras på personliga identitetsuppgifter i kod kan inte genomföras
 

5 Information om dina rättigheter

Du har rätt att begära information från oss om dina personuppgifter, rätt till åtkomst och rättelse eller radering av personuppgifter, rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, rätt till invändning mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten i behandlingen av personuppgifterna före återkallelsen av samtycket.

Om du har frågor som gäller dataskydd eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige via detta kontaktformulär eller på följande adress: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna.

 

Senast uppdaterad: 02.11.2021