Webinar

Webstreamat kvällsmöte för ögonläkare

TORSDAG 23 SEPTEMBER 2021, KL.18.00-20.20

Alt tag

23

Sep21

23

Sep21

06.00 PM Thu.
08.20 PM Thu.

23

Sep21

23

Sep21

06.00 PM Thu.
08.20 PM Thu.

23

Sep21

23

Sep21

06.00 PM Thu.
08.20 PM Thu.

Program

Bayer hälsar dig välkommen att via webstreamad direktsändning delta vid ett av oss arrangerat oftalmologimöte i Oslo.

Moderator: Shahin Aeinehband, Bayer

18.00 - 18.15

Välkomna

Grethe Granås och Shahin Aeinehband, Bayer

18:15 - 19:00

Pathophysiology and management of diabetic macular edema

Prof. Sobha Sivaprasad, Professor and Consultant Ophthalmologist, Moorfields Eye Hospital, London, UK

19.00 - 19.15

Frågor och svar

till Prof. Sobha Sivaprasad

19.15 - 19.20

Kort bensträckare

19.20 - 19.35

Effektivisering från injektionskliniken i Moss

Avdelingssjef Oddbjørn Bjordal, Øyepoliklinikken vid Sykehuset Østfold, Moss, Norge

19.35 - 19.50

Erfarenheter från injektionskliniken i Örebro

Dr. Eva Karlson vid Ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro

19.50 – 20.05

Hantering av anti-VEGF injektioner och optimering av verksamheten

Sjuksköterska Marianne Valerius, Ögonavdelningen Rigshospitalet Glostrup, Danmark

20.05 – 20.20

Paneldebatt

  • Bayer står för föreläsarnas arvoden
     
Registrera dig till mötet här


Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänlig hälsning
Bayer AB

Fredrik Malmqvist

Therapeutic Area Manager Ophthalmology

fredrik.malmqvist@bayer.com

 

Maria Sundgren

Therapeutic Area Manager Ophthalmology

maria.sundgren@bayer.com

Bayer hälsar dig välkommen att via webstreamad direktsändning delta vid ett av oss arrangerat oftalmologimöte i Oslo.

Moderator: Shahin Aeinehband, Bayer

 

Program

18.00 - 18.15  

Välkomna

Grethe Granås och Shahin Aeinehband, Bayer

 

18.15 - 19.00  

Pathophysiology and management of diabetic macular edema

Prof. Sobha Sivaprasad, Professor and Consultant Ophthalmologist, Moorfields Eye Hospital, London, UK

 

19.00 - 19.15  

Frågor och svar

till Prof. Sobha Sivaprasad

 

19.15 - 19.20

Kort bensträckare

 

19.20 - 19.35  

Effektivisering från injektionskliniken i Moss

Avdelingssjef Oddbjørn Bjordal, Øyepoliklinikken vid Sykehuset Østfold, Moss, Norge

 

19.35 - 19.50  

Erfarenheter från injektionskliniken i Örebro

Dr. Eva Karlson vid Ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro

 

19.50 – 20.05

Hantering av anti-VEGF injektioner och optimering av verksamheten

Sjuksköterska Marianne Valerius, Ögonavdelningen Rigshospitalet Glostrup, Danmark

 

20.05 – 20.20

Paneldebatt

  • Bayer står för föreläsarnas arvoden
Registrera dig till mötet här

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänlig hälsning
Bayer AB

Fredrik Malmqvist

Therapeutic Area Manager Ophthalmology

fredrik.malmqvist@bayer.com

 

Maria Sundgren

Therapeutic Area Manager Ophthalmology

maria.sundgren@bayer.com

EYLEA (aflibercept), 40 mg/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska och lösning i förfylld spruta, är ett oftalmologiskt- /antineovaskulariseringspreparat. Rx, EF, S01LA05.
Indikationer: neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion), nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME), nedsatt syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).
Dosering: Eylea är endast avsett för intravitreal injektion. Eylea får bara administreras av en kvalificerad läkare med erfarenhet av administrering av intravitreala injektioner. Den rekommenderade dosen Eylea är 2 mg aflibercept, motsvarande 0,05 ml.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen aflibercept eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär infektion. Aktiv allvarlig intraokulär inflammation.
Varningar och försiktighet: Intravitreala injektioner, inklusive injektioner med Eylea, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Korrekta aseptiska injektionstekniker måste alltid användas vid administrering av Eylea. Dessutom ska patienterna övervakas veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppstår. Patienter ska instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovanstående händelser. Ökat intraokulärt tryck har setts inom 60 minuter efter en intravitreal injektion, t.ex. med Eylea. Särskild försiktighet krävs hos patienter med dåligt kontrollerat glaukom (injicera inte Eylea när det intraokulära trycket är ≥ 30 mmHg). I samtliga fall måste således både det intraokulära trycket och perfusion av synnerven kontrolleras och behandlas på lämpligt sätt.
Graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling och under minst 3 månader efter den sista intravitreala injektionen av aflibercept. Det finns inga data från användningen av aflibercept hos gravida kvinnor. Eylea rekommenderas inte under amning.
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienterna ska inte köra bil eller använda maskiner förrän synen är tillfredsställande återställd efter injektionen.
Datum för senaste översyn av produktresumén: lösning i injektionsflaska 07/2021, lösning i förfylld spruta 07/2021. För ytterligare information, samt före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se. PP-EYL-SE-0191-01.